Posjednik otpadnih guma obvezan je otpadne gume odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ih u Republici Hrvatskoj odvojeno predati sakupljaču, osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem ili serviseru prilikom zamjene gume.

Otpadne automobilske gume možete ostaviti kod vulkanizera bez naknade. Gume koje imate kod kuće možete odložiti u reciklažno dvorište ili dopremiti ovlaštenom sakupljaču otpadnih guma koji ih je dužan preuzeti bez naknade.

Sakupljač je obvezan po pozivu posjednika koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik otpadne gume preuzeti u roku od 20 dana od dana poziva tog posjednika.

Popis ovlaštenih skupljača otpadnih guma možete pronaći na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost